پروژه های اجرایی در محل کارفرما

این نوع پروژه ها شامل دستگاه های بزرگ، تجهیزات پزشکی و نیروگاهی میشوند که امکان انتقال به کارگاه تعمیرات برد را ندارد در این صورت مرکز فنی و مهندسی تعمیرات تخصصی دکتر برد با تشکیل تیم تعمیرات برد و اعزام به محل پروژه اقدام می نماید که شما در این بخش خلاصه ای از پروژه ها قابل عکاسی را در یک قاب مشاهده مینمایید